Přihlášení


Zapomenuté heslo
 
 
Barvářské zkoušky honičů
V sobotu 21. 5. 2016 Elunka úspěšně složila Barvářské zkoušky honičů v I. ceně (celkově třetí ve skupině). Pouze tři pejsci složili zkoušku v první ceně. Jsem na tu naší holčičku moc pyšná :). Krom jednoho pejska ze skupiny všichni  zkoušku úspěšně složili. Pro zájemce o lovecké zkoušky přikládáme i jednotlivé disciplíny, které se při takových zkouškách skládají.

Odložení: Vůdce nahlásí rozhodčímu, jestli psa odloží připoutaného nebo volně. Pes má být odložen na příhodném, klidném místě v lesním porostu apod. Vůdce přiváže psa na místě, které mu rozhodčí určí, případně psa odloží volně. Společně s rozhodčími skrytě sleduje chování psa. Po 5 min. pak vůdce vystřelí a vyčká dalších 5 min., kdy mu rozhodčí dá povel, aby si došel pro psa. Pokud je pes odložen volně, může mít na sobě obojek a volně položený barvářský řemen, případně u psa odložený batoh, kabát apod. Každý pes se zkouší individuálně.
Hodnocení volně:Opustí-li místo odložení do 3. kroků – známka 3, do 6ti kroků – známka 2, do 10ti kroků – známka 1, více jak 10 kroků – známka 0
. 

- Elunka byla odložená volně, bez úvazu a bez barvářského řemene či jiných předmětů. Střelce jsme měli externího, jelikož nemám zbrojní pas. Na psa jsem po celých 10 minut neviděla, ale dle rozodčích se nehla ani o centimetr. Disciplína byla hodnocená známkou 4, čili nejvyšším možným počtem bodů.

Dosled černé zvěře na uměle založené nepobarvené stopě: Na BZH se pes prvořadě zkouší na umělé nepobarvené stopě a alespoň 3 hodiny staré stopě divočáka. Pokud by se prováděl skutečný dosled postřelené zvěře, bude tato hodnocena pomocnou známkou a přičtena ke známce výsledné. Účelem je přezkoušet honiče z dosledu postřeleného divočáka na řemeni 5 - 6 m dlouhém na vzdálenost 650 kroků. Stopa divočáka se zhotoví spárkami ze zadních běhů divočáka živé váhy nejméně 50 kg. Časový limit zkoušky je 1 hodina. Stopová dráha je 650 m dlouhá se dvěma změnami směru postupu pod úhlem cca 45 - 50 stupňů. Na konci stopní dráhy musí být položený vyvrhnutý a zašitý divočák. Označení stopní dráhy musí být neviditelné pro vůdce psa. Konec stopní dráhy má být v řidším porostu, aby rozhodčí měli možnost sledovat chování psa u střelené zvěře.Pes pracuje buď přímo na stopě, nebo může jít pod větrem i několik metrů, ale od stopní dráhy by se neměl vzdálit více než 20m, což se při překročení posuzuje jako sejití ze stopy. Pokud pes sejde ze stopy, rozhodčí nechá psa opravit, znovu nasadit na stopu. Každá oprava má za následek snížení známky o jeden stupeň. Pes nemá jít příliš rychle, aby mu vůdce stačil normálním krokem

- Elunka jednou ze stopy sešla, ale ihned se napojila zpět, disciplína byla hodnocena známkou 3


Chování u střelené zvěře: Disciplína se zkouší na konci stopní dráhy při dosledu. Zkouška se má provést se zašitým divočákem, který v době zkoušek není zmražený. Posuzuje se hlavně, zda pes nenačíná zvěř. Známkou 4 se hodnotí chování psa, který projeví nebojácnost, případně vzrušení a zájem o ulovenou zvěř tím, že ji zaštěkává, kouše - ale nenačíná, očichává apod. Pes má zůstat u zastřelené zvěře do příchdu vůdce, nebo po ověření uloveného divočáka se vrátit k vůdci do 3 min. Za hlášení u kusu nebo jeho oznámení se připočítává až 5 bodů. Známkou 3 se hodnotí chování psa, který projeví nebojácnost, vzrušení a zájem o ulovenou zvěř , ale nevyčká u uloveného kusu. Známkou 2 se hodnotí chování psa, který projeví nebojácnost, vzrušení a zájem o ulovenou zvěř , ale nevyčká u uloveného kusu do 3 min. než přijde vůdce, ani se do 3 min. k vůdci nevrátí. Známkou 1 se hodnotí chování psa, který o ulovenou zvěř projeví malý zájem. Známkou 0 se hodnotí chování psa, který se bojí k divočákovi přiblířit, nebo pes vytrhává z divočáka kusy zvěřiny a polyká je - načíná.

- Elunka o divočáka projevila zájem, ale vrátila se pro mne a zpět k němu chtěla jít opět jen se mnou. Disciplína byla hodnocena známkou 3

Poslušnost: Rozhodčí sledují v průběhu zkoušky, jak pes reaguje na povely vůdce. S ohledem na temperament honiče nelze hodnotit přivolání psa, pokud sleduje teplou stopu zvěře. Poslušnost je možno posoudit u zkoušky chování po výstřelu a jeho přivolání po skončení hledání. Pes má přijít ochotně k vůdci a dát se v klidu uvázat na vodící řemen. Přivolávací signál je možno dát signální trubkou nebo píšťalou - s tím musí být rozhodčí seznámen. Jinak pro posouzení jsou směrodatné všechny rozkazy, které pes dostal od vůdce s přihlédnutím na jejich plnění při celém průběhu zkoušek.

- Elunka bez problém reagovala na každý můj pokyn, diciplína byla hodnocena známkou 4


Vodění na řemeni: Rozhodčí, určený pro posuzování této disciplíny, vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná. Trasa je kruhového tvaru a vede přes rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.).   Rozhodčí sleduje ze středu kruhu vůdce se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vypouštěcím vodítku nebo svinutém barvářském řemeni. Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Nemá se zaplétat do keřů, ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění na řemeni. Tahá‐li pes svého vůdce, zachytává‐li za stromy nebo keře, nebo ho správně  nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku. Chyby: přebíhání, tahání, takové zaostávání, až je vodítko napnuté. Při opakovaném trhání a kňučení psa při spatření zvěře nebo při střelbě se hodnotí pes známkou 0 a musí být z dalšího posuzování vyloučen. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí omezovat v pohybu.
Vodění volně: pes musí jít vedle levé nohy vůdce nebo za patami vůdce. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat.Psi musí být zkoušeni jednotlivě. Vůdce nesmí psovi dávat povely (hlasité ani jiné).

-
Elunka šla u nohy bez řemene a bez slovních povelů, jednou se nevyhla stromu a obešla ho, disciplína byla hodnocena známkou 3V neděli 22. 5.  jsme nastoupili na Barvářské zkoušky (BZ), bohužel po první disciplíně jsme odstoupili, jelikož Else podbarvenou stopu divočáka zkřížila živá srnka, která jí rozhodila, vyhaslý kus jsme přešly a dovedla mě k němu z druhé strany. Stihly jsme tedy jen jednu disciplínu a to za plný počet bodů, jednalo se o Šoulačku:

Šoulačka: Při zkoušení musí pes prokázat, že rozlišuje šoulačku a volnou chůzi lesem. Zkouší se na lesní cestě, okraji lesa nebo v aleji s dobrým přehledem pro rozhodčí. Vždy stranou od rušivých vlivů, před prací na pobarvené stopě. Šoulačka má být dlouhá asi 120 kroků. Vůdce  šoulá pomalým krokem a obhlíží revír. Pes ho následuje buď u levé nohy, nebo za patami. Asi po 30 krocích společného šoulání, vůdce psa nenápadně a tiše odloží. Sám pokračuje v šoulání. Když poodejde přibližně 30 kroků, zastaví se a přivolá nenápadným povelen psa. Pes nesmí jít k vůdci skokem a spolu pokračují v šoulání dalších 30 kroků. Vůdce psa opět odloží, poodejde 30 kroků, ustoupí do porostu, aby jej pes neviděl, zalící a vystřelí. Potom se vrátí ke psovi a upoutá ho na vodítko. Pes se musí během šoulačky chovat klidně.
Chyby: předbíhání psa z boku na bok, vzdalování se od vůdce, hlučné projevy, stálé odkládání a dobíhání vůdce, nápadné nebo hlasité povely, následování vůdce po přivolání skokem, neochota psa k odložení, nevyčkání psa na místě odložení, vůdcovo větší sledování psa než zvěře, za kterou šoulá. Každá chyba snižuje známku o jeden stupeň. Přijde-li pes po výstřelu k vůdci a nemá-li žádnou jinou chybu, hodnotí se známkou 1.  Odběhne-li pes do leče je hodnocen známkou 0. Při 3 a více chybách avšak neodběhne-li pes do leče obdrží známku 1.    
Zkoušení této disciplíny se má co nejvíce podobat skutečnému odstřelu spárkaté zvěře na šoulačce se psem.

- Elunka šoulala vzorně, odložení zvládala jen na pokyn ruky, bez nutnosti hlasových povelů a disciplína byla proto hodnocena známkou nejvyšší, tedy za 4. Střelce jsme měli externího, schovaného za stromem.

Šoulačka se u BZ dá nahradit jednodušší disciplínou - Následování. Zde vůdce psa neodkládá a neopouští.

Všechny disciplíny jsou okopírované z platného zkušebního řádu Barvářských zkoušek honičů a Barvářských zkoušek ze zkušebního řádu teriérů a jezevčíků. Dle těchto platných řádů se zkouší i dalmatin.

dsc_0060__kopie_2
 
< Předch.   Další >